Volgens de statuten bestaat het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin jaarlijks maximaal één/derde (1/3) van het aantal bestuursleden aftreedt.

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

  • Lia van Dijk, voorzitter: leidinggeven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie
  • Gerard Reijerse, secretaris: verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter
  • Leo Kroon, penningmeester: toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging
  • Hans Burgmans,  portefeuille Zorg en Welzijn en belangenbehartiging
  • Emmy Janssens, ledenadministratie
  • Frans de Haas, PR en Communicatie
  • Emmie Bakker, Vrijwilligersbeleid
  • Ineke de Geer, Belangenbehartiging

• Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
• Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
• Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.

Er is op dit moment  een vacature voor Vrijwilligersbeleid.
Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een coördinator, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies en redacties.

Lia van Dijk
voorzitter
voorzitter@seniorenzeist.nl
06 538 362 38

Gerard Reijerse
secretaris
secretaris@seniorenzeist.nl

Leo Kroon
penningmeester
penningmeester@seniorenzeist.nl

Emmy Janssens
ledenadministratie
admin@seniorenzeist.nl
030 878 89 46

Hans Burgmans
zorg & welzijn en belangenbehartiging
c.j.l.burgmans@gmail.com
06 295 836 06

Frans de Haas
PR en communicatie
frans@intensivebusinesscare.nl

vacature
activiteiten