Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij worden in hun taken bijgestaan door een aantal bestuursleden die zich focussen op speciale taken.

Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een coördinator, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies en redacties.

Volgens de statuten bestaat het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin jaarlijks maximaal één/derde (1/3) van het aantal bestuursleden aftreedt.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
• Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
• Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

 • Lia van Dijk, voorzitter:
  leidinggeven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie
 • Gerard Reijerse, secretaris:
  verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter
 • Leo Kroon, penningmeester:
  toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging
 • Hans Burgmans, portefeuille Zorg en Welzijn en belangenbehartiging
 • Liliane Potters, ledenadministratie
 • Frans de Haas, PR en Communicatie
 • Emmie Bakker, Vrijwilligersbeleid
 • Ineke de Geer, Belangenbehartiging

Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.

Lia van Dijk
voorzitter
voorzitter@seniorenzeist.nl
06 538 362 38

Gerard Reijerse
secretaris
secretaris@seniorenzeist.nl

Leo Kroon
penningmeester
penningmeester@seniorenzeist.nl

Liliane Potters
ledencontact
ledencontact@seniorenzeist.nl
06 110 084 20

Emmie Bakker
Vrijwilligers- & Activiteitenbeleid
Lief en Leed
06 249 937 87
emmiebakker@hotmail.com

Ineke de Geer
Belangenbehartiging
030 691 92 93
it.degeer@planet.nl

Frans de Haas
PR en communicatie
frans@intensivebusinesscare.nl

Vacature Vrijwilligersbeleid.