De Algemene Seniorenvereniging Zeist is opgericht in december 2012 met als doel senioren zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en zichzelf te blijven ontplooien. Een belangrijk uitgangspunt was en is dat activiteiten voor en door leden georganiseerd worden, en dat het bestuur daarbij een stimulerende en faciliterende rol moet vervullen.

De in de statuten verwoorde doelstelling biedt twee aspecten:

  • Opkomen voor lokale belangen van leden.
  • Bieden van contactmogelijkheden aan leden zodat zij in staat worden gesteld actief aan de samenleving deel te nemen.

De vereniging streeft ernaar deze doelstellingen te verwezenlijken door:

  • Te stimuleren dat leden zich actief inzetten voor vrijwilligerswerk
  • Het Behartigen van belangen op lokaal niveau
  • Het organiseren van activiteiten om elkaar te ontmoeten en daardoor sociale contacten te onderhouden en te verbeteren
  • Het bieden van mogelijkheden om bij te blijven bij actuele ontwikkelingen
  • Het bevorderen van deelname aan culturele, sportieve en recreatieve evenementen door het benutten van het aanbod van lokale organisaties
  • Het zelf organiseren van culturele, sportieve en recreatieve evenementen als daar wel vraag naar is, maar geen aanbod van andere lokale organisaties
  • Het behartigen van individuele belangen van leden, door hulp, advies, kortingsregelingen.

De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat op voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: 56927886

Bankrekening: NL07 TRIO 0776 4873 37

De SBBI status, die belastingvoordelen biedt voor mensen die ASZ geld willen schenken, is op 28 februari 2013 toegekend.

De vereniging heeft een op de wetgeving gebaseerd privacy beleid.

Donatie

U kunt de vereniging extra steunen met een donatie. Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist o.v.v. donatie.