Vereniging

De Algemene Seniorenvereniging Zeist is opgericht in december 2012 met als doel senioren zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en zichzelf te blijven ontplooien. Een belangrijk uitgangspunt was en is dat activiteiten voor en door leden georganiseerd worden, en dat het bestuur daarbij een stimulerende en faciliterende rol moet vervullen.

lees verder

Bestuur

Volgens de statuten bestaat het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin jaarlijks maximaal één/derde (1/3) van het aantal bestuursleden aftreedt.

lees verder

Belangenbehartiging

  • Collectief in overleg met gemeente en lokale organisaties.
  • Individueel aan leden, met hulp en advies
  • Door het bieden van ledenvoordeel bij diverse instanties en bedrijven, bijlage ledenvoordeel. Zie ook de update voor 2022.

lees verder

Lid worden

De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat op voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar. Iedereen ouder dan 50 jaar kan lid worden van ASZ. Lees verder om u aan te melden.

lees verder

Nieuwe leden

Een aantal keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden van de vereniging. Gedurende deze bijeenkomst presenteert het bestuur de vereniging en zichzelf. Een paar vrijwilligers presenteren de activiteit waar zij mee bezig zijn. Het geheel wordt afgesloten met een drankje.

lees verder

Jaarstukken

  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Verslagen
  • Privacyreglement
  • Werkplan 2021

lees verder

Activiteiten

De leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist organiseren een uitgebreid scala aan activiteiten, ‘voor en door leden’. Van koffieuurtjes tot cursussen, van natuurwandelingen tot museumbezoek, van lezingen tot Jeu de Boules. En altijd erop gericht dat leden elkaar tijdens deze activiteiten kunnen ontmoeten.

lees verder

Vrijwilligers

De basis van de vereniging wordt gevormd door de vele vrijwilligers. De organisatie van de activiteiten ligt in handen van Activiteitencommissies. Voor het mede richting geven aan de belangenbehartiging is een klankbordgroep in het leven geroepen.

lees verder

Partners

ASZ heeft afspraken met een groot aantal organisaties in en buiten Zeist. Zie de lijst op de pagina activiteiten.
De afspraken houden in dat ASZ in het magazine, de nieuwsflits en op de website haar leden informeert over relevante activiteiten van de betreffende organisaties. Deze activiteiten worden, op een enkele uitzondering na, niet in de agenda van het magazine en de website opgenomen.
In alle gevallen krijgt ASZ hier voor iets terug b.v. korting op de toegangsprijs, vermelding van ASZ Activiteiten, gebruik van een locatie. Zie ‘Voordeel leden’ onder ‘belangenbehartiging’.