Belangenbehartiging

Een van de doelstellingen van ASZ is het opkomen voor de lokale belangen van haar leden, zodat leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze belangenbehartiging is in de vereniging niet zo heel erg zichtbaar, maar toch is ASZ als spreekbuis van senioren in onze gemeente een belangrijke partij.

Wat doet het ASZ
Ineke de Geer en Lia van Dijk zijn binnen de ASZ de bestuursleden die zich bezig houden met deze belangenbehartiging. Zij horen veel van wat er speelt [bij senioren] in gesprek met leden tijdens de verschillende activiteiten. Maar ook in de lokale en landelijke pers komen bij herhaling door ouderen ervaren problemen/belemmeringen naar voren.

Deze collectieve, (lokale) seniorenbelangen brengen de bestuursleden van ASZ onder de aandacht van politieke partijen, zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. ASZ neemt actief deel aan bijeenkomsten die deze partijen organiseren en verwoord dan de problemen/belemmeringen die senioren ondervinden. Daarnaast denkt ASZ mee bij het vinden van oplossingen en is een kritische gesprekspartner in het belang van senioren en de ASZ-leden in het bijzonder.

Klik voor enkele voorbeelden op het plusje links van het onderwerp.

Mobiliteit
We hebben constructieve bijeenkomsten met gemeenteambtenaren en wethouders over mobiliteitsbeperkingen zoals te beperkte vervoersmogelijkheden voor mensen die niet kunnen fietsen of gebruik kunnen maken van het ov, onveilige fietsroutes en toegankelijkheid van publieke ruimtes.
Bij herhaling wordt door ASZ de noodzaak van uitbreiding van de belbus-rijtijden en de wenselijkheid van een ‘Gouden Koets’ voor o.a. boodschappen-vervoer in alle Zeister wijken onder de aandacht gebracht.
Ook zijn er contacten met de gemeentelijke Stichting Sportief Zeist over bewegen en veilig fietsen voor ouderen.

Openbaar vervoer

Mijn naam is Henk Poortvliet en ik woon sinds 1978 in Zeist. Ik werkte onder andere als beleidsambtenaar bij de gemeente Zeist, het Bestuur Regio Utrecht en de Regionale Brandweer Utrecht. Ik ben nu gepensioneerd en lid van ASZ.

Toen ik nog werkte was ik ook betrokken bij Openbaar Vervoer, doelgroepenvervoer en taxivervoer. Op verzoek van ASZ neem ik deel aan het periodiek verkeersoverleg tussen ASZ plus het Gehandicaptenplatform Zeist en de gemeente Zeist en onlangs ben ik gevraagd om zitting te nemen in de (provinciale) Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer. Daarin praten wij over de pilots en het verkeersonderzoek van de provincie. En wij bekijken hoe het vervoersaanbod voor reizigers met een beperking verbeterd kan worden.

Per overleg bespreken we één thema vanuit het perspectief van de verschillende soorten beperkingen van
bijvoorbeeld lichamelijke-, visuele– of auditieve aard, maar ook van geestelijke – en verstandelijke beperkingen.
De thema’s zijn nu de toegankelijkheid van halte en materieel, de toiletten onderweg en ook de sociale
toegankelijkheid, zoals bekendheid, informatie, bejegening, begeleiding en ondersteuning.
Eind 2023/ begin 2024 kunnen de eerste voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer worden verwacht. U leest er dan meer over.

Verslag van Henk Poortvliet oktober 2023

In het ASZ-Magazine van april 2023 heb ik u geïnformeerd over de werkzaamheden van de Provinciale Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer t.w. het beoordelen van voorstellen om te komen tot verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor mensen met een beperking.
Onlangs hebben leden van de klankbordgroep op initiatief van de provincie Utrecht een schouw gehouden bij een zestal buslijnen en een tramlijn. In Zeist waren het busstation Driebergen- Zeist, het busstation Zeist (Slotlaan) en de buslijnen 58 en 56 in de schouw opgenomen.
De beperking van de leden liep uiteen van blindheid (met geleidehond), rolstoel- en rollatorgebruik, het gebruik van een stok en psychische problemen. Bij de schouw werden drie vragenlijsten gehanteerd over o.a. busstations, haltes en de voertuigen (bus en tram). De schouw heeft veel informatie over gebreken opgeleverd die – onder voorbehoud van beschikbare financiën – zo
spoedig mogelijk ter hand worden genomen.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd het ontbreken van de witte geleidelijnen naar de bushaltes bij het busstation Driebergen-Zeist (zie  foto) en het niet beschikbaar zijn van de rolstoelplank omdat het slot op de kast vastgeroest was. De busstations en haltes zijn veelal in beheer bij de gemeenten die vanuit de provincie met subsidies gestimuleerd worden de haltes toegankelijk(er) te maken. De provincie beheert de haltes langs de provinciale wegen en die van de tramlijnen. De aanpassingen van de voertuigen worden meegenomen in de eisen die worden gesteld bij de concessies 2025.

NIEUW! Maandelijks OV-inloopspreekuur Zeist

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”

De gemeente Zeist vindt het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. De gemeente Zeist organiseert in samenwerking met de bibliotheek vanaf november maandelijks een OV-inloopspreekuur.

Tijdens dit spreekuur zullen OV-ambassadeurs advies en tips geven aan 55-plussers over het reizen met de trein en bus. Zo helpen zij leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Door het te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Telefonisch spreekuur

Wie graag telefonisch antwoord wil, kan bellen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 033- 208 23 80

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die anderen op weg helpen en staan u graag te woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl

Wonen
Wij denken en praten mee over de Woonzorganalyse van de Gemeente Zeist en de Woningcoöperaties. Dat doen we in het belang van adequate huisvesting en realisering van passende woonruimte voor ouderen in alle inkomens.
Maar ook als je in je eigen huis wilt blijven wonen kan dat soms alleen met hulp van thuiszorg en enige aanpassingen aan de woning. We bespreken onze zorgen over de wachtlijsten door personeelstekorten in de thuiszorg en de wachttijden voor beoordeling en verstrekking van aangevraagde voorzieningen met de instanties die het aangaat.

In samenwerking met Meander Omnium, Kerk en Samenleving en Sportief Zeist organiseert ASZ als een onderdeel van het Project Blijven Meedoen in Zeist vier informatiebijeenkomsten over een gezonde levensstijl, het belang van bewegen en ontspannen en gewicht. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan gehoorproblemen en de oplossingen die daarvoor mogelijk zijn.

De data van de bijeenkomsten zijn nu bekend, dus noteer ze al vast in uw agenda. Een verdere invulling van het programma wordt nader bekend gemaakt.

4 september  2023 14.00-16.00 uur : Raadzaal van Stadhuis

9 oktober  2023   14.00-16.00 uur  : wijkgebouw Pelita dr.Ramaerlaan 2 Den Dolder

14 november 2023  10.00 -12.00 uur : wijkinloophuis Kerk en Samenleving West de Clomp 33.02

14 december  2023 14.00- 16.00 uur Torenlaan theater Torenlaan 38

Voorkomen van Eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is ook een aandachtspunt. ASZ is medeondertekenaar van het gemeentelijk Convenant van de Coalitie ‘Een tegen Eenzaamheid’. ASZ is vertegenwoordigd in een kerngroep met alle deelnemende organisaties.
ASZ was met onze klankbordgroep van ASZ-leden een zeer actieve speler/meedenker bij het gemeentelijke 75+huisbezoekenproject, waarbij 75-plusser thuis worden bezocht.
Een vervolg hierop waren de 4 themabijeenkomsten ‘Senioren op hun toekomst voorbereid’ in samenwerking met Gemeente, het Sociaal team, twee woningbouwverenigingen, Meander Omnium en Kerk en Samenleving.

Signaleer je eenzaamheid?

Dit kan je doen.
Kom je wel eens in contact met iemand waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is? Of maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet
precies wat er speelt? Je wilt graag iets doen, je weet alleen niet goed wat. Of je hebt niet de gelegenheid om zelf in actie te komen.
Je kunt altijd naar het Signaalpunt Eenzaamheid in Zeist. Hier kun je je zorgen kwijt bij een zorgprofessional van MeanderOmnium. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid is er steun voor iemand die eenzaam is.
Dat kan voor een ander zijn, maar ook voor jezelf.

Eenzaamheid bespreken

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders wel eens eenzaam is. Toch rust er een taboe op. Mensen zullen niet gauw zeggen dat ze eenzaam zijn. Maar vaak merk je wel dat er iets aan de hand is. Wanneer je in gesprek wilt gaan over eenzaamheid, neem dan een omweg.
Vraag niet rechtstreeks: “Ben je eenzaam?” Maar vraag: “Ken je mensen die eenzaam zijn?” Vaak concludeert de persoon dan zelf ook dat hij/zij eenzaam is. Wil je over iemand een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid, zodat hij/zij steun kan krijgen? Dan kan je tegen diegene zeggen dat je je zorgen maakt. En vragen of hij/zij het goed vindt dat MeanderOmnium contact opneemt.
De ervaring leert dat eenzame personen vaak blij zijn dat iemand iets doet! Zelf lukt ze dat namelijk niet (meer).
Een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid

 1.  Je meldt een persoon over wie je je zorgen maakt bij het Signaalpunt Eenzaamheid via 030 694 04 14.
 2. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op je melding. De professional gaat langs bij de persoon in kwestie en voert op
  een prettige manier een gesprek. De persoon kan hierin aangeven of hij/zij steun wil en op welke manier. De steun sluit aan bij de
  persoonlijke behoefte. Een jongere wil en kan immers andere dingen dan een oudere.
 3. Vanuit de behoefte volgt een aanbod. Bijvoorbeeld af en toe een praatje maken, een maatje of meedoen aan een activiteit.
  Meer informatie over het Signaalpunt Eenzaamheid vind je op de website van de gemeente Zeist. Hier staat ook een aanmeldingsformulier dat je kan gebruiken om jezelf of iemand anders aan te melden.

Duurzaamheid- en Energievragen

 • Met betrekking tot duurzaamheid en energiearmoede bij ouderen hadden we overleg met het Energie Bureau/Het Groene Huis en met de gemeente Zeist. Dit leidde tot voorlichtings-ochtenden, o.a. in het Torenlaantheater, een energie-spreekuur [ o.a. voor het aanvragen van de energietoeslag voor mensen met een minimuninkomen] voor ASZ-leden.
 • Zie ook: leuk stukje over energiebesparing in het Zeister Magazine.
 • Belangrijk bericht voor woningeigenaren: De gemeente Zeist biedt een isolatiemaatregel gratis aan aan woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 oktober 2024. Zie voor meer informatie dit bericht!

Belangenbehartiging … een tijdrovende taak. Gelukkig hebben we hulp van een aantal ASZ-leden, die elk vanuit hun deskundigheid, een deelgebied oppakken. Dit zijn Jan Ekkers (kern-groep Coalitie tegen Eenzaamheid), Henk Poortvliet (Provinciaal mobiliteits-overleg), Alois Ter Steege (Gouden Koetsen) en Hennie de Boer en Marieke van Gemeren (op velerlei sociaal vlak). Uiteraard hebben wij als bestuursleden die met belangenbehartiging zijn belast, regelmatig overleg met hen.

Contactpersonen

Indien u vragen heeft, neem contact op met Ineke de Geer, it.degeer@planet.nl
Lia van Dijk en Ineke de Geer