Belangenbehartiging

Een van de doelstellingen van ASZ is het opkomen voor de lokale belangen van haar leden, zodat leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze belangenbehartiging is in de vereniging niet zo heel erg zichtbaar, maar toch is ASZ als spreekbuis van senioren in onze gemeente een belangrijke partij.

Wat doet het ASZ
Ineke de Geer en Lia van Dijk zijn binnen de ASZ de bestuursleden die zich bezig houden met deze belangenbehartiging. Zij horen veel van wat er speelt [bij senioren] in gesprek met leden tijdens de verschillende activiteiten. Maar ook in de lokale en landelijke pers komen bij herhaling door ouderen ervaren problemen/belemmeringen naar voren.

Deze collectieve, (lokale) seniorenbelangen brengen de bestuursleden van ASZ onder de aandacht van politieke partijen, zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. ASZ neemt actief deel aan bijeenkomsten die deze partijen organiseren en verwoord dan de problemen/belemmeringen die senioren ondervinden. Daarnaast denkt ASZ mee bij het vinden van oplossingen en is een kritische gesprekspartner in het belang van senioren en de ASZ-leden in het bijzonder.

Klik voor enkele voorbeelden op het plusje links van het onderwerp.

Mobiliteit
We hebben constructieve bijeenkomsten met gemeenteambtenaren en wethouders over mobiliteitsbeperkingen zoals te beperkte vervoersmogelijkheden voor mensen die niet kunnen fietsen of gebruik kunnen maken van het ov, onveilige fietsroutes en toegankelijkheid van publieke ruimtes.
Bij herhaling wordt door ASZ de noodzaak van uitbreiding van de belbus-rijtijden en de wenselijkheid van een ‘Gouden Koets’ voor o.a. boodschappen-vervoer in alle Zeister wijken onder de aandacht gebracht.
Ook zijn er contacten met de gemeentelijke Stichting Sportief Zeist over bewegen en veilig fietsen voor ouderen.

Openbaar vervoer

Mijn naam is Henk Poortvliet en ik woon sinds 1978 in Zeist. Ik werkte onder andere als beleidsambtenaar bij de gemeente Zeist, het Bestuur Regio Utrecht en de Regionale Brandweer Utrecht. Ik ben nu gepensioneerd en lid van ASZ.

Toen ik nog werkte was ik ook betrokken bij Openbaar Vervoer, doelgroepenvervoer en taxivervoer. Op verzoek van ASZ neem ik deel aan het periodiek verkeersoverleg tussen ASZ plus het Gehandicaptenplatform Zeist en de gemeente Zeist en onlangs ben ik gevraagd om zitting te nemen in de (provinciale) Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer. Daarin praten wij over de pilots en het verkeersonderzoek van de provincie. En wij bekijken hoe het vervoersaanbod voor reizigers met een beperking verbeterd kan worden.

Per overleg bespreken we één thema vanuit het perspectief van de verschillende soorten beperkingen van
bijvoorbeeld lichamelijke-, visuele– of auditieve aard, maar ook van geestelijke – en verstandelijke beperkingen.
De thema’s zijn nu de toegankelijkheid van halte en materieel, de toiletten onderweg en ook de sociale
toegankelijkheid, zoals bekendheid, informatie, bejegening, begeleiding en ondersteuning.
Eind 2023/ begin 2024 kunnen de eerste voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer worden verwacht. U leest er dan meer over.

Wonen
Wij denken en praten mee over de Woonzorganalyse van de Gemeente Zeist en de Woningcoöperaties. Dat doen we in het belang van adequate huisvesting en realisering van passende woonruimte voor ouderen in alle inkomens.
Maar ook als je in je eigen huis wilt blijven wonen kan dat soms alleen met hulp van thuiszorg en enige aanpassingen aan de woning. We bespreken onze zorgen over de wachtlijsten door personeelstekorten in de thuiszorg en de wachttijden voor beoordeling en verstrekking van aangevraagde voorzieningen met de instanties die het aangaat.

Voorkomen van Eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is ook een aandachtspunt. ASZ is medeondertekenaar van het gemeentelijk Convenant van de Coalitie ‘Een tegen Eenzaamheid’. ASZ is vertegenwoordigd in een kerngroep met alle deelnemende organisaties.
ASZ was met onze klankbordgroep van ASZ-leden een zeer actieve speler/meedenker bij het gemeentelijke 75+huisbezoekenproject, waarbij 75-plusser thuis worden bezocht.
Een vervolg hierop waren de 4 themabijeenkomsten ‘Senioren op hun toekomst voorbereid’ in samenwerking met Gemeente, het Sociaal team, twee woningbouwverenigingen, Meander Omnium en Kerk en Samenleving.

Signaleer je eenzaamheid?

Dit kan je doen.
Kom je wel eens in contact met iemand waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is? Of maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet
precies wat er speelt? Je wilt graag iets doen, je weet alleen niet goed wat. Of je hebt niet de gelegenheid om zelf in actie te komen.
Je kunt altijd naar het Signaalpunt Eenzaamheid in Zeist. Hier kun je je zorgen kwijt bij een zorgprofessional van MeanderOmnium. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid is er steun voor iemand die eenzaam is.
Dat kan voor een ander zijn, maar ook voor jezelf.

Eenzaamheid bespreken

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders wel eens eenzaam is. Toch rust er een taboe op. Mensen zullen niet gauw zeggen dat ze eenzaam zijn. Maar vaak merk je wel dat er iets aan de hand is. Wanneer je in gesprek wilt gaan over eenzaamheid, neem dan een omweg.
Vraag niet rechtstreeks: “Ben je eenzaam?” Maar vraag: “Ken je mensen die eenzaam zijn?” Vaak concludeert de persoon dan zelf ook dat hij/zij eenzaam is. Wil je over iemand een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid, zodat hij/zij steun kan krijgen? Dan kan je tegen diegene zeggen dat je je zorgen maakt. En vragen of hij/zij het goed vindt dat MeanderOmnium contact opneemt.
De ervaring leert dat eenzame personen vaak blij zijn dat iemand iets doet! Zelf lukt ze dat namelijk niet (meer).
Een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid

  1.  Je meldt een persoon over wie je je zorgen maakt bij het Signaalpunt Eenzaamheid via 030 694 04 14.
  2. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op je melding. De professional gaat langs bij de persoon in kwestie en voert op
    een prettige manier een gesprek. De persoon kan hierin aangeven of hij/zij steun wil en op welke manier. De steun sluit aan bij de
    persoonlijke behoefte. Een jongere wil en kan immers andere dingen dan een oudere.
  3. Vanuit de behoefte volgt een aanbod. Bijvoorbeeld af en toe een praatje maken, een maatje of meedoen aan een activiteit.
    Meer informatie over het Signaalpunt Eenzaamheid vind je op de website van de gemeente Zeist. Hier staat ook een aanmeldingsformulier dat je kan gebruiken om jezelf of iemand anders aan te melden.

Duurzaamheid- en Energievragen
Met betrekking tot duurzaamheid en energiearmoede bij ouderen hadden we overleg met het Energie Bureau/Het Groene Huis en met de gemeente Zeist. Dit leidde tot voorlichtings-ochtenden, o.a. in het Torenlaantheater, een energie-spreekuur [ o.a. voor het aanvragen van de energietoeslag voor mensen met een minimuninkomen] voor ASZ-leden.

Zie ook: leuk stukje over energiebesparing in het Zeister Magazine.