Over de Algemene Seniorenvereniging Zeist

De Vereniging

De Algemene Seniorenvereniging Zeist is een vrijwilligersorganisatie, opgericht in december 2012 met als doel senioren zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en zichzelf te blijven ontplooien. De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat op voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

De Seniorenvereniging heeft als doelstelling het bevorderen van de maatschappelijke participatie van senioren en heeft daarbij drie speerpunten gedefinieerd:

(open de onderdelen door op de plusjes te klikken)

Het Organiseren van Activiteiten:

 1. Het organiseren van activiteiten, die het mogelijk maken dat leden elkaar ontmoeten, bijblijven bij actuele ontwikkelingen en actief blijven, c.q. zich ontplooien door zich in te zetten voor andere leden.
 2. Belangrijk uitgangspunt daarbij was en is dat activiteiten voor en zo veel mogelijk ook door leden georganiseerd worden. Is er behoefte aan een activiteit en wordt er geen vrijwilliger gevonden deze te coördineren, dan zal het bestuur deze activiteit in samenwerking met lokale partners (pogen te) organiseren.
 3. Per activiteit zijn de organiserende vrijwilligers verenigd in een activiteiten-commissie
 4. De activiteitencommissies zijn vergaand autonoom
 5. Elke activiteit wordt budgetneutraal uitgevoerd
 6. Elke activiteit staat open voor alle ASZ leden
 7. Het bestuur heeft bij deze organisatie louter een stimulerende en faciliterende rol
 8. Het contact tussen bestuur en activiteitencommissie verloopt via de coördinator van de activiteitencommissie en het bestuurslid met de portefeuille ‘activiteiten’ en /of ‘vrijwilligers’.
 9. Heeft u opmerkingen over bestaande activiteiten? Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten? Wilt u bijdragen als vrijwilliger? Dan kunt u terecht bij het bestuurslid met de portefeuille ‘activiteiten’ en/of ‘vrijwilligers’. Kijk daarvoor op de contactpagina van deze website.
 10. De vereniging stelt de leden op de hoogte van de actuele activiteiten via het maandelijks magazine, de website en wekelijkse emailberichten. Daarin wordt ook vermeld hoe u zich voor een activiteit kunt aanmelden.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die op dit moment worden georganiseerd.
In de agenda vindt U wanneer een activiteit plaats vindt.

Opkomen voor de (lokale) Belangen van senioren en ASZ leden in het bijzonder:

 1. ASZ heeft afspraken met een groot aantal organisaties in en buiten Zeist. In ruil voor attendering op (activiteiten van) deze organisaties krijgt ASZ kortingen- hetzij voor haar individuele leden, hetzij voor de organisatie als geheel. Denk aan korting op toegang of gebruik van een locatie.
 2. Daarnaast overlegt het ASZ uit naam van senioren en vertegenwoordigt deze bij de gemeente en een groot aantal maatschappelijke organisaties in de gemeente
 3. Voor het richting geven van de belangenbehartiging is een klankbordgroep opgericht.

Wat ASZ doet en wie u kunt aanspreken, wordt beschreven op de pagina Belangenbehartiging.

Dienstverlening aan Individuele Leden

 1. Individuele leden worden ondersteund door anderen, de zogenaamde SeniorenWegwijzers, die hen helpen bij woon- en zorgproblemen,
 2. Andere ASZ leden kunnen individuele leden op aanvraag helpen bij alledaagse kleine klusjes in en om het huis, IPad en PC-problemen en de Belastingaangifte

Klik hier voor meer info over de dienstverlening

Vrijwilligers

De basis van de vereniging wordt gevormd door de vele vrijwilligers, in Activiteitencommissies, redacties van Magazine en website, de Dienstverlening, de klankbordgroep én het bestuur. Door de inzet van deze vrijwilligers kunnen we leden zoveel mogelijk bieden wat ze nodig hebben of waarin ze geïnteresseerd zijn. Tegelijk bieden we de vrijwilligers mogelijkheden om zich te ontplooien door zich in te zetten voor anderen.
Vrijwilligersstatuut

 • Vrijwilligers krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding,  anders dan van gemaakte onkosten.
 • Activiteiten van vrijwilligers vallen onder de  ‘vrijwilligersverzekering’ van de gemeente Zeist
 • Het bestuurslid met de portefeuille ‘vrijwilligers’ werft en begeleidt vrijwilligers.
 • Eénmaal per jaar worden de vrijwilligers bedankt tijdens  een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst.
 • Voor gedetailleerde informatie, zie de nota Vrijwilligersbeleid.

Contact vrijwilligers activiteiten Emmie Bakker emmiebakker@hotmail.com tel. 06-24993787

Het bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij worden in hun taken bijgestaan door een aantal bestuursleden die zich focussen op speciale taken.

Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een coördinator, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies en redacties.

Volgens de statuten bestaat het bestuur van de vereniging uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin jaarlijks maximaal één/derde (1/3) van het aantal bestuursleden aftreedt.

 • Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
 • Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

Bodes de Vries, voorzitter
Leidinggeven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie

Gerard Rijerse, secretaris
Verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter

Richard Geurtsen, penningmeester
Toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging

Liliane Potters, ledencontact

Nelly Jacobs en Nelly Smit, PR en Communicatie

Emmie Bakker, Vrijwilligersbeleid

Ineke de Geer, Belangenbehartiging

Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.